Ako zaujať deviatakov po prijatí na stredné školy?

Určite všetci učitelia veľmi dobre poznajú situáciu po monitoroch, resp. po prijímacích skúškach, keď deviataci zrazu strácajú chuť pracovať a pocit úspechu z prijatia na stredné školy im prerastá cez hlavy tak, že je čoraz ťažšie motivovať ich pre akúkoľvek prácu. Aj ja som často v tomto období premýšľala nad tým, čo urobiť preto, aby moji žiaci boli na vyučovacej hodine aktívni, mali chuť tvoriť, premýšľať a produkovať nové myšlienky.
V mojom príspevku vám ponúkam niekoľko aktivít, pomocou ktorých môžeme na hodinách slovenského jazyka a literatúry zaujať žiakov tak, že si učivo nenásilne nielen opakujú, ale zároveň majú pocit, že robia niečo užitočné aj pre iných.

Tvorba prezentácií o autoroch

Súčasní žiaci veľmi radi pracujú na počítačoch a ich znalosti v oblasti IKT sú veľmi dobré, preto je vhodné zaradiť aktivity tohto druhu aj na hodiny slovenského jazyka a literatúry. Pri tejto práci môžeme postupovať tak, že každý žiak si vyberie jedného autora, ktorého si od začiatku školskej dochádzky najviac obľúbil a urobí o ňom prezentáciu v PowerPointe. Štruktúru prezentácie si učiteľ môže stanoviť podľa vlastných kritérií. Keď žiaci prezentáciu pripravia, na ďalších hodinách ostatných spolužiakov informujú o osobnosti, ktorú spracovali.
Aby boli prezentácie využité aj mimo triedy, je dobré ich vložiť buď na webové stránky školy alebo iné stránky na túto činnosť určené, a tak sa vlastne k nim môžu dostať aj iní žiaci z ostatných tried. Práce mojich žiakov sa nachádzajú na stránkach www.literarnavychova.napady.com alebo www.slovencina-napady.jex.cz .

Literárne nástenky

Deviataci by už mali mať prečítaných niekoľko kníh, a preto by im nemalo robiť problém vyjadrovať sa k prečítaným knihám. Veľmi dobrou formou ako sa verejne prezentovať je aj tvorba násteniek o prečítaných knihách. Nástenka by mali byť umiestnená na dostupnom mieste na chodbe školy. Jej zameranie môže byť rôzne, podľa toho, akú tému si žiaci vyberú. Napríklad: Kniha, ktorá ma najviac ovplyvnila, Kniha, ku ktorej sa rád(rada)vraciam, Kniha, ktorá ma rozosmiala a podobne. Žiaci môžu postupovať tak, že napíšu napríklad vo Worde stručný obsah knihy, ďalej k tomu pripoja svoj názor, v ktorom vysvetlia dôvod výberu knihy podľa témy, môžu nakresliť ilustráciu ku knihe, navrhnúť obálku knihy, navrhnúť reklamu na predaj knihy a podobne. Potom môžu umiestniť k nástenke nejakú schránku, do ktorej ostatní žiaci školy vhadzujú svoje postrehy a názory o tom, ktorá práca deviatakov ich najviac zaujala a ktorú z ponúkaných kníh by si radi prečítali a prečo. Podľa tohto vidíme, že deviataci nástenku pripravia s pocitom, že bude motivovať aj mladších spolužiakov a popri tom si aj mnoho vecí opakujú tvorivým spôsobom.

Knižný veľtrh

Jedným z podobných spôsobov ako propagovať zaujímavé knihy je aj knižný veľtrh. Ten môžeme pripraviť tak, že na chodbách rozmiestnime lavice. Pri každej lavici bude iná skupina žiakov, ktorá propaguje svoju knihu. Každá skupina si vymyslí svoj vlastný spôsob. Pri propagácii môžu využiť napríklad čítanie úryvkov z knihy, kreslenie plagátu, formou dramatizácie môžu zahrať reklamu na knihu, tiež formou dramatizácie alebo komentovanej pantomímy môžu zahrať ukážku z knihy, môžu zhudobniť známu báseň a zaspievať ju. Mladší žiaci sa posúvajú od jednej lavici k ďalšej, a tak sa v priebehu niekoľkých minút zoznámia s viacerými knihami. A keď je zo strany deviatakov propagácia dobre urobená, možno práve vďaka starším spolužiakom sa z tých mladších stanú ešte lepší čitatelia.

Literárne súťaže

Deviataci si veľmi radi pripravujú aj súťaže pre mladších spolužiakov. Môže to byť už tradičný literárny kvíz, ale môžu prísť aj s inými nápadmi. Napríklad môžu zorganizovať súťaž v písaní celotriednej básne. ( Každý žiak napíše jeden verš, za ním píšu ďalší. Žiaci sa striedajú dovtedy, kým majú nápady.) Báseň píšu na veľký papier, ktorý potom vystavia na viditeľnom mieste. Jednou z ďalších možností je aj tá, že známu báseň rozstrihajú na niekoľko častí a rozdajú žiakom do skupín. Vyhráva tá skupina, ktorá prvá báseň poskladá.
Veľmi zaujímavá je pre žiakov aj súťaž v čítaní vlastných básní. Aktivitu môžeme spríjemniť aj tým, že žiakom podávame čaj, všetci sedia v kruhu, v strede je ozdobená stolička alebo kreslo pre autora, v ktorom sa žiaci striedajú a čítajú svoje básne. V závere vyhodnotíme najlepších a odmeníme. Ďalšou alternatívou môže byť aj tvorba krížoviek a osemsmeroviek pre žiakov, ktoré sú zostavené z literárnych pojmov. Ak deviataci nemajú možnosť pracovať s triedou mladších žiakov počas vyučovania, môže tieto aktivity pripraviť pre žiakov, ktorí sú popoludní v školskom klube.

Dramatizácia textov

Mnohí deviataci veľmi radi aj dramatizujú texty. Ak máme v triede takýchto žiakov, môžeme im navrhnúť, aby pre mladších spolužiakov zdramatizovali nejakú rozprávku, povesť alebo pekný príbeh. Môžu si pripraviť aj dlhšie divadielko. Jednou z možností je aj komentovaná pantomíma, pri ktorej jeden žiak rozpráva dej a ostatní mlčky spomínaný dej znázorňujú. Pantomímy sa môžu urobiť aj formou hádaniek, to znamená, že si ich deviataci pripravia z viacerých diel a ostatní hádajú, z akých diel pantomímy boli. Tiež si môžu pripraviť zhudobnenie poézie, ktorú potom zaspievajú.

Televízne a rozhlasové vysielanie

Ak máte v triede žiakov, ktorí vedia pracovať s kamerou, môžete si nahrať akúkoľvek reláciu o spisovateľoch alebo ich diele. Môže to byť dokumentárny film spojený napríklad s návštevou pamätnej izby alebo si žiaci napíšu vlastný scenár podľa nejakého úryvku, ktorý čítali na literatúre a môžu nahrať aj hraný film. Toto je mimoriadne tvorivá činnosť, lebo spája v sebe tvorbu scenárov, učenie sa textov naspamäť, nahrávanie filmu, jeho technické spracovanie a podobne. Ak nemáte podmienky na tvorbu filmu, môžete si na internete vytvoriť vlastné internetové rádio a môžete si pripraviť napríklad reláciu o autoroch. Aj tu žiaci musia nielen hľadať informácie o príslušnom autorovi, ale musia si informácie vhodne spracovať a naučiť sa ich vhodne čítať. Keď si uložíte reláciu do archívu rádia, môžete ju aj v budúcnosti použiť pre iných žiakov ako učebnú pomôcku.

Hráme sa na vedeckú konferenciu

Učivo o významných osobnostiach slovenskej literatúry môžeme využiť aj pri hre na vedeckú konferenciu. Niekoľko dní pred „konferenciou“ rozdáme žiakom úlohy, ktoré si majú pripraviť. Žiaci môžu spracovať referáty alebo prezentácie v PowerPointe napríklad na tieto témy:
– detstvo autora,
– štúdium autora,
– život a práca autora,
– tvorba,
– súkromný život autora,
– charakteristika obdobia a literárneho smeru,
– iné zaujímavosti z obdobia, v ktorom autor žil a tvoril.
Žiaci čerpajú informácie z viacerých zdrojov (encyklopédie, internet…). Jednu tému si môže spracovať aj viac žiakov. Určíme, kto bude moderátorom na konferencii a ďalšie potrebné funkcie podľa potrieb triedy. Aby žiaci nadobudli pocit, že sú naozaj na „konferencii“, môžu si pripraviť aj vizitky s menom, ktoré si pripevnia na odev, môžu si tiež dať na stôl minerálku. Moderátor prekonzultuje s vyučujúcim jednotlivé body, ktoré sú súčasťou konferencie a podľa nich moderuje celý priebeh. Súčasťou prípravy na konferenciu môže byť aj tvorba pozvánok, oznámení, či tvorba nástenky o navrhnutom autorovi. Po ukončení konferencie môžu žiaci napísať správu do školských novín.

Poetický dom

Povieme deviatakom, aby si z papierových krabíc postavili dom podľa vlastnej fantázie. Na ďalších vyučovacích hodinách potom môžu písať vlastné básne ( motivovať ich môžeme hudbou, obrazmi a podobne). Kto nechce písať poéziu, môže napísať obsahy z obľúbených kníh alebo urobí ilustrácie ku knihám. Keď majú všetko pripravené, nalepia papiere na poetický dom a na voľné miesto na dome dokreslia obrázky podľa vlastnej fantázie. Tento dom na konci školského roka môžu deviataci darovať napríklad prvákom, ktorí sa s takýmito „ hračkami“ ešte radi hrajú a zároveň, keď sa pustia do čítania textov na dome, nenásilným spôsobom sa zoznamujú aj s knihami.

Toto je len niekoľko z množstva nápadov, ktoré sa dajú zrealizovať po prijatí deviatakov na stredné školy. Keď si učiteľ vhodne skombinuje klasické vyučovacie hodiny s týmito tvorivejšími, prežije so svojimi žiakmi ešte celkom pekné chvíle do konca školského roka. Dôležité je hlavne to, aby žiaci cítili, že to, čo robia, má veľký zmysel nielen pre nich, ale hlavne pre tých ostatných.