T- GRAF

T-graf je užitočná a jednoduchá grafická pomôcka všade tam, kde existujú protichodné pohľady, názory, postoje, kde má určitá vec svoje PRE a PROTI, plusy a mínusy. Dá sa využívať hlavne vtedy, keď sa študenti nevedia rozhodnúť medzi dvomi možnými alternatívami. Ale dá sa využiť aj v prípadoch, keď majú na problematiku jasný názor.

HRY na cvičenie pamäti detí

V predchádzajúcom článku   ste sa mohli dočítať o druhoch pamäti a tiež o tom, že každé dieťa už v predškolskom veku preferuje určitý typ zapamätávania. Už v tomto období sa u dieťaťa  vo zvýšenej forme prejavuje  vizuálna, sluchová, pohybová alebo hmatová pamäť. Dnes si povieme o tom, ktoré veľmi jednoduché hry sú vhodné na rozvíjanie určitého typu pamäti.

Snowballing – metóda snehovej gule

Táto metóda, ktorá sa dá uplatniť v rámci skupinového vyučovania, je  stredne  ťažká  na  prípravu  a organizáciu vyučovania,  ale  nenáročná  na  riadenie  vyučovania.  Od  ostatných  skupinových  metód  sa odlišuje  tým,  že  práca  začína  od  jednotlivca.

Ako pomôcť žiakom rozvíjať kreativitu?

Tvorivosť sa často spája iba s umeleckými smermi. Ale kdekoľvek v súčasnosti vkročíme, všade sa môžeme stretnúť s predmetmi a produktmi, ktoré sú úzko späté s tvorivou predstavivosťou. Tvorivosť je spojená s každodenným životom. Viaže sa k predaju výrobkov, ich dizajnu, súvisí s reklamou, s výkladmi v obchodoch,  prebúdza sa pri zariaďovaní bytov, v domácnosti pri varení a pečení, pri športe, v podnikaní. Tvorivosť sprevádza človeka na každom kroku. Z tohto dôvodu by sa jej mala čo najväčšia pozornosť venovať aj v školách. Tvorivá práca v školách je dôležitá z viacerých dôvodov.

DVOJITÝ KOLOTOČ

Dvojitý kolotoč je skupinová vyučovacia metóda, používaná na rozvoj verbálnych a neverbálnych komunikačných schopností pri vyučovaní stanovenej témy. Pre realizáciu metódy je nutné upraviť priestor triedy. Zo stoličiek vytvoríme dvojitý kolotoč t.j. dva sústredené kruhy – vnútorný a vonkajší. Rozdelíme žiakov do dvoch skupín s párnym počtom. Prvá skupina sa posadí do vnútorného kruhu, tvárou von z kruhu. Druhá skupina s rovnakým počtom sa posadí do vonkajšieho kruhu, tvárou dovnútra, oproti žiakom prvého kruhu. Žiaci sedia v pároch proti sebe a môžu začať pracovať.

Najznámejšie metódy rozvíjania motivácie

Motivácia je nevyhnutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Uľahčuje nielen učiteľovi prácu so žiakom, ale aj žiakovi osvojovanie si nových vedomostí. Hlavnými prostriedkami motivácie v učebnej činnosti žiaka, sú učebné úlohy a učiteľ, ktorý žiakov neustále motivuje k samostatnej, aktívnej a tvorivej činnosti. Najdôležitejším činiteľom v učebnom procese je teda osobnosť učiteľa. „Jeho charakteristickou črtou musí byť neustála myšlienková aktivita a sledovanie vzťahu žiakov k učeniu, k práci a k škole. Musí hľadať spôsoby, ako preniknúť do psychiky žiaka tak, aby spoznal skutočné príčiny a pohnútky jeho správania a postojov“ (Lokšová, I., Lokša J.)