Cinquain – pomôcka na opakovanie

Už v článku o myšlienkových mapách som spomínala, že niekedy je pre žiakov veľmi náročné vystihnúť podstatu učiva. Niekto si pojmy pamätá ľahko, pre iných je to náročnejšie. Dnes vám ponúkam ďalšiu metódu, ktorá sa pri pravidelnom používaní môže stať pre žiakov vhodnou pomôckou na prehľadné zapamätávanie pojmov, faktov a rôznych definícií.

Päťveršie (cinquain) je päťriadková „básnička“, ktorej názov pochádza z francúzskeho cinquains – päť, ktorá žiakov vedie k tomu, aby svoje názory, vedomosti a postoje zhrnuli podľa nasledujúcej schémy.

Synonymum (podobné slovo) __________________
Schéma päťveršia:Názov (obvykle podstatné meno) ________________
Popis (aký/aká je ? obvykle prídavné meno) _______________ ______________
Čo robí? (sloveso) ____________ _____________ ______________
Veta so štyrmi slovami. ___________ ____________ ____________ ____________
Do prvého riadku napíšeme jednoslovný názov témy. Obvykle využívame podstatné meno. Do druhého riadku opíšeme podstatné vlastnosti, znaky preberanej problematiky. Dávame si odpovede napríklad na tieto otázky: Aký je spisovateľ? Aký je to predmet? Aké sú podmienky? Ako odpoveď napíšeme dve prídavné mená. Tretiu časť tvorí dejová zložky témy. Využívame napríklad tieto otázky? Čo autor robil? Čo prístroj vykonáva? Aké reakcie prebiehajú? Ako odpoveď použijeme tri slovesá. Do štvrtého riadku napíšeme vetu, ktorá pozostáva zo štyroch slov a súvisí s danou témou. Vo vete nemusí byť sloveso. Do posledného riadka napíšeme synonymum, ktoré súvisí s nadpisom.

Aby sa žiaci dokázali takto stručne vyjadriť, musia hľadať podstatu. Výhodou je aj to, že táto metóda vedie žiakov k vyjadreniu vlastných názorov. Vzhľadom na to, že žiaci si sami zhrnú poznatky, učiteľ vie, na čo môže ďalšiu hodinu nadviazať a súčasne zistí, do akej miery žiaci učivu rozumejú. Ďalšou výhodou tejto básničky je aj to, že sa žiaci dobre naučia odlišovať prídavné mená, podstatné mená a slovesá, pretože s nimi často pracujú, keď hľadajú vhodné charakteristiky rôznych pojmov, osobností, postáv a pod.
.
Je dobré, keď žiaci svoje päťveršia nahlas prečítajú a tiež keď sa vyjadria k tomu, prečo napísali práve tie slová, vety, ktoré uviedli. Niekedy môžu tvoriť päťveršia vo dvojiciach alebo v skupinách.
Ja som s deviatakmi cinquain využila pri opakovaní učiva zo slovenského jazyka. Zmerali sme sa hlavne na slovné druhy. Museli hľadať podstatné znaky a nie vždy to bolo najjednoduchšie. Napokon sa im podarilo vytvoriť nasledujúce päťveršia.
SLOVESÁ
ohybné plnovýznamové
rozkazujú oznamujú podmieňujú
sú nositeľom deja a činnosti
slovný druh

PODSTATNÉ MENÁ
ohybné plnovýznamové
pomenúvajú, označujú, skloňujú sa
slová označujúce osoby a predmety
substantívum

PRÍDAVNÉ MENÁ
ohybné plnovýznamové
skloňujú sa stupňujú sa spresňujú
pomenúvajú statické príznaky substantív
adjektíva

ZÁMENÁ
ohybné, plnovýznamové
zastupujú odkazujú zamieňajú
javy a reality nepomenúva priamo
pronominá
Ďalej uvádzam príklady, ktoré sa môžu použiť aj na hodinách literárnej výchovy.

ROBINSON
Smelý vynaliezavý
vymýšľal pracoval nevzdával sa
človeka nemožno poraziť
stroskotanec
JANKO KRÁĽ
revolučný smelý
písal bojoval velil
najrevolučnejší romantický básnik a revolucionár
štúrovec