DETI A REKLAMA

DETI A REKLAMA
Reklama na nás útočí zo všetkých strán. Neubránia sa jej ani deti. Psychológovia už dávno vedia, že reklama mení naše myšlienky, túžby, postoje a názory. Čím viacej reklamy, tým viacej túžob rastie v deťoch. Tie túžby však úzko súvisia s výrobkami, v žiadnom prípade nejde o vyššie city alebo nejaké vyššie ciele.

Funkciou reklamy v dnešnej dobe nie je len informovať, ale predovšetkým ovplyvniť ľudské city. A tak sa ideály detí menia na výrobky. Podľa toho, čo deti vlastnia a čo nevlastnia, si vytvárajú svoju sebahodnotu a zaraďujú sa do určitých sociálnych skupín. Sebahodnota by sa mala formovať podľa toho, čo dokážu, čo vedia, akými sú ľuďmi, ale v dnešnej dobe to vo väčšine prípadov takto nefunguje. Najhoršie na tom je to, že reklama učí deti pripájať emócie na výrobky a výskumy hovoria, že aj kvôli tomuto sa v deťoch nemôžu rozvíjať vyššie etické emócie. Možno tu niekde môžeme nájsť odpoveď na to, prečo naše deti neobdivujú ľudské dobro, odmietajú prosiť, ďakovať, odpúšťať, žiť v pokore a v úcte. Pre mnohých sa tieto atribúty zdajú zbytočné, ba dokonca ich vnímajú ako prejav slabosti. Čoraz viac veria dravosti, klamstvu, výsmechu, podvodom. A tak namiesto toho, aby svoje city venovali rodičom, spolužiakom, kamarátom, starým rodičom, venujú ich výrobkom. A preto možno v našej spoločnosti narastá chlad. A po citovom chlade, keď už nie sme schopní nič poriadne preciťovať, prichádza túžba po silných citových zážitkoch, ktoré sa prejavujú napríklad v tom, že sa potrebujeme cez víkend opiť, aby sme niečo citové prežili, potrebuje čoraz častejšie siahať po adrenalínových športoch, potrebujeme stále agresívnejšie počítačové hry, agresívnu hudbu, neobvyklé a exotické zážitky. Nejako sa snažíme prebudiť v sebe city.
Najlepšie by bolo, keby naše deti reklamy nepozerali, ale vyhnúť sa tomu úplne nedá. Reklama je na každom kroku a bude jej stále viac. A preto si myslím, že keď sa im zakázať nedá, mali by čo najviac o jej pôsobení aspoň vedieť.

Dnes sa pristavím pri aktivite, ktorú moji žiaci majú celkom radi. Je to tvorba reklamy na knihu. Chcem, aby si sami vyskúšali, čo musia urobiť preto, aby reklamou niekoho oslovili. Zámerne vyberám reklamy na knihy, pretože práve knihy sa pre nohých stávajú veľkou neznámou, tak prečo o nich čo najčastejšie nehovoriť? Aspoň dvakrát do roka po absolvovaní čitateľskej dielne rozdelím žiakov do skupín a poviem im, aby si vybrali jednu zaujímavú knihu a spropagovali ju. Majú výber z viacerých možností. Môžu si pripraviť návrh reklamy spolu s obrázkom a sloganom na billboard, do časopisu, alebo sa môžu zahrať na rozhlas či televíziu a môžu si vymýšľať reklamy pre tieto médiá. Moji žiaci majú najradšej tvorbu televíznej reklamy. Radi vymýšľajú vo forme scénok rôzne situácie, prostredníctvom ktorých propagujú knihy, ktoré sú z ich pohľadu pre deti zaujímavé. Pri tejto činnosti sa musia najprv urobiť scenár, ktorý neskôr nacvičujú a v poslednej fáze každá skupina predvedie svoju reklamu pred spolužiakmi. Ak sú reklamy pekné a zmysluplné, radi ich nahrávame na kameru a ukladáme na webovú stránku.
I po rokoch si všetci radi pozrú svoje malé výmysly a spomínajú pri tom na zaujímavé a často i vtipné chvíle v škole.
Jednou z ďalších aktivít môže byť aj práca s pracovným listom, ktorý obsahuje jednak úlohy na čítanie s porozumením, ale aj bežné úlohy súvisiace so slohom alebo gramatikou. V ďalšej časti príspevku uvádzam konkrétny pracovný list, ktorý je vhodný pre žiakov 8. alebo 9. ročníka.
Naučte vaše dieťa ako vnímať reklamu
Čoraz častejšie sa produkty vyrábajú a obchody sa navrhujú tak, aby zvlášť zaujali deti. Nech sa akokoľvek snažíte, nepodarí sa vám zabrániť tomu, aby vaše dieťa videlo reklamy a produkty, ale môžete zmierniť ich vplyv.
Cieľom je viesť vaše dieťa k tomu, aby uvažovalo nad tým, čo si želá, namiesto toho, aby si okamžite žiadalo, čo vidí. Toto nie je jednoduchá úloha. Bude si vyžadovať dostatok trpezlivosti a tvorivého myslenia z vašej strany. Zdroj: (www.upc.sk)
1. Napíš tri spôsoby, pomocou ktorých môžeme malé deti naučiť správne vnímať reklamu.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Deti v pubertálnom veku
„Mládež“, deti vo veku 9 až 14 rokov, sa stali v posledných pár rokoch lukratívnym trhom. Keďže sa marketéri stávajú čoraz agresívnejšími pri tvorbe reklám, ktoré mládež zaujmú, bráňte sa tým, že svoje dieťa vediete k samostatnému mysleniu. V snahe presvedčiť vaše dieťa, tvorcovia reklám vyrábajú reklamy, ktorých cieľom je vzbudiť emocionálnu reakciu namiesto kritického myslenia. Reklamy sú určené nielen na podporu predaja produktov, ale aj pocitov. Zámerom tvorcov reklám je, aby sa vaše dieťa cítilo sofistikované a populárne. Ich stratégiou je, aby malo strach z toho, že bude prehliadané, vytváraním ilúzie, že kúpou ich produktu bude mať zo seba dobrý pocit. Máte príležitosť formovať, ako vaše dieťa rozšifruje správy, ktoré dostáva z trhu. Môžete mu pomôcť stať sa prenikavým analyzátorom reklám a osobnosťou s dostatočnou sebadôverou. Zdroj: (www.upc.sk)
2. Urč poradie dôležitosti jednotlivých krokov pri oboznamovaní detí v pubertálnom
veku s procesom pôsobenia reklamy. Jednotlivé kroky označ číslami od 1 po 5.
_______ Veďte svoje dieťa k tomu, aby si zvyklo pochybovať o reklame.
_______ Povzbuďte vaše dieťa, nech sa pýta, čo v reklame chýba.
_______ Vyzvite vaše dieťa, aby uvažovalo nad ekonomickou motiváciou v pozadí reklamy. _______ Rozprávajte sa so svojim dieťaťom o tom, čo vaša rodina kupuje a prečo.
_______ Pestujte skepticizmus k reklame, najmä k jej novým internetovým formám.
3. Kde sa ty najčastejšie stretávaš s reklamou?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Ktorý typ reklamy na teba najviac vplýva?_____________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Čo si si v poslednej dobe kúpil(a) pod vplyvom reklamy? Skutočne si ten predmet
potreboval(a)?____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Vymysli reklamu do časopisu na knihu, ktorú si v poslednej dobe čítal(a).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Priprav si päť otázok pre autora knihy, ktorú si čítal(a).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Napíš krátke zamyslenie na tému: Ako ovplyvnila reklama tvoj život za posledné dva roky?
9. Vo svojom zamyslení podčiarkni podstatné mená.