E.T. MIMOZEMŠŤAN

W. KOTZWINKLE – E.T. MIMOZEMŠŤAN
Téma: W. Kotzwinkle – E.T. Mimozemšťan
Ročník:ôsmy

Cieľ: Upevnenie poznatkov o sci-fi, rozvoj fantázie, samostatnosti a tvorivosti.
Pomôcky: Výkresy, kostýmy, farby.
Metódy a prostriedky: Skupinová práca, výtvarné techniky, dramatizácia, pantomíma.
Realizácia:
Pri práci s týmto textom predpokladáme, že žiaci na predchádzajúcej hodine získali
základné informácie o diele, rozumejú mu, sú oboznámení s hlavnými postavami, prostredím
a podobne.
Žiaci počas prvej časti hodiny pracujú v skupinách, v druhej časti hodiny sa prezentujú
pred kolektívom. Žiakom zadáme tieto úlohy:
1. skupina: Vymyslite báseň o E.T.
2. skupina: Pripravte rozhovor do časopisu s E.T. /Jeden žiak bude E.T. a ďalší dvaja
budú redaktori časopisu/.
3. skupina: Napíšte list pre mimozemšťanov! O čom by ste im napísali? Čo by ich podľa
vás zaujímalo o obyvateľoch Zeme?
4. skupina: Predstavte si, že by vám E.T. daroval špeciálne schopnosti. Aké predmety by
ste vymysleli pre obyvateľov Zeme, ktoré by im uľahčili život?
5. skupina: Ako podľa vás vyzerá mimozemšťan? Vymyslite mu kostým! /Táto skupina
bola oboznámená s úlohou už skôr, aby si mohli doniesť pomôcky na zamaskovanie
mimozemšťana/.
6. skupina: Pantomimicky znázornite, ako sa pohybujú mimozemšťania, akú majú
mimiku, gestikuláciu a podobne.
7. skupina: Nakreslite na veľký výkres mimozemšťana podľa vlastnej fantázie.
8. skupina: Vymyslite scénku! Predstavte si, že by sa vo vašej triede zjavil
mimozemšťan. Ako by ste reagovali, čo by ste mu povedali?
SPOLOČNÁ ÚLOHA:
Žiaci pripravia besedu s mimozemšťanom. Jeden žiak bude mimozemšťan, ďalší
moderátor, ktorý bude koordinovať priebeh besedy. Ostatní žiaci budú dávať otázky.
DOMÁCA ÚLOHA:
Predstav si, že prišiel k tebe na návštevu mimozemšťan. Aký program by si pre neho
vymyslel?