Ján SMREK: NAJČISTEJŠIA LÁSKA

Návrh vyučovacej hodiny a pracovný list

Ročník: siedmy
Tematický celok : Komunikácia
Téma: Čítanie umeleckého textu (poézia), práca s textom
Časová dotácia: 1 hodina
Cieľ:
Poznávací:
– žiak pozná podstatu poézie, vie ju definovať,
– pozná znaky lyrickej poézie,
– pozná a vie charakterizovať nepriame pomenovania – metaforu, epiteton,
personifikáciu,
– vie rozlíšiť umelecké prostriedky v texte, uvádza vlastné príklady.
Komunikačný:
– žiak pozná podstatu aktívneho počúvania,
– rozvíja svoje verbálne písomné zručnosti,
– aplikuje zručnosť kooperácie,
– žiak dokáže prezentovať vlastný text,
– žiak vie napísať kratší umelecký útvar,
– dokáže hodnotiť texty,
– je schopný získať informácie z viacerých zdrojov,
– dokáže verejne vystupovať a prezentovať sa,
– pri ústnom prejave primerane uplatňuje paralingvistické javy.
Medzipredmetové vzťahy: občianska výchova, informatická výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova
Pomôcky: Literárna výchova pre 7. ročník, interaktívna tabuľa, internet, PC, kartičky s úlohami, knihy citátov, pracovný list.
METODICKÝ POSTUP
1. Úvodná časť
Evokácia
Učiteľ pustí pomalú, na city pôsobiacu inštrumentálnu skladbu. Žiaci pri počúvaní hudby majú napísať odpovede na tieto otázky:
1. Predstav si lásku k rodičom. Ako vyzerá? Ako by si ju nakreslil (a)?
2. Akú farbu by si k láske priradil(a)?
3. Akým hudobným nástrojom by si ju zahral(a)?
4. Aké slová ti napadnú pri slove láska?
V ďalšej časti učiteľ premietne na interaktívnej tabuli citát: „Najhlbšou túžbou v srdci každého človeka, túžbou dôležitejšou ako obyčajné želanie žiť, je túžba milovať a byť milovaný. V tom spočíva skutočný ľudský hlad po živote.“ (M. Quoist)
Po prečítaní citátu nasleduje voľné písanie. Žiaci v priebehu 3 minút napíšu, čo si myslia, že je v citáte vyjadrené. Potom niektorí z nich čítajú svoje názory.
2. Hlavná časť
Uvedomenie si významu
V tejto časti hodiny čítame so žiakmi báseň Najčistejšia láska od Jána Smreka. Po prečítaní básne žiaci odpovedajú na tieto otázky.
1. Aký pocit vo vás báseň vyvolala?
2. O akej láske autor hovorí?
3. Ako svoj názor umelecky vyjadril?
4. Prečo považujeme lásku k deťom za najkrajšiu?
5. Prečo autor používa zdrobneniny?
6. Nájdite umelecké prostriedky a pomenujte ich.
7. Určte druh rýmu.
3. Záverečná časť
Reflexia
V tejto časti si žiaci zhrnú jednak poznatky z básne, ale i zo svojho prežívania pojmu láska prostredníctvom pracovného listu a básne typu cinquain.

PRACOVNÝ LIST

1.Kedy sa cítiš s rodičmi šťastný (á)?________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2. Kedy si naposledy povedal(a) rodičom, že ich máš rád(a)?
__________________________________________________________________________________________________________
3. Kedy si ich naposledy nahneval(a)?_____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Napíš mame (otcovi) SMS a popros ich o odpustenie za zlý skutok (správanie) voči nim.

5. Napíš do srdiečka poďakovanie rodičom za ich lásku.
Potom môžeš srdiečko vystrihnúť, vymaľovať a venovať
im ho.
V ďalšej časti hodiny rozdelíme žiakov do skupín a napíšu cinquain o láske.

Príklad:

Láska
krásna, povznášajúca
obdarúva, hreje, teší
čarovné stretnutie dobra a šťastia
radosť

Pomôcka:
Cinquain
Metóda, pomocou ktorej môžeme dosiahnuť syntézu vedomostí. Pomenovanie pochádza z francúzštiny a je odvodené od slova cinq-päť. Ide vlastne o päťveršovú báseň, ktorá zhŕňa myšlienky a informácie v podobe stručných výrazov, ktoré opisujú jednu tému.
Pravidlá:
1.verš: jednoslovné pomenovanie témy -podstatné meno.
2.verš: dvojslovný opis témy-dve prídavné mená.
3.verš: trojslovné vyjadrenie činnosti-tri slovesá.
4.verš: štvorslovné vyjadrenie pocitu, emocionálneho vzťahu k téme.
5.verš: jednoslovné synonymum témy.
Po prečítaní päťverší učiteľ sa ešte raz vráti k básni Najčistejšia láska a pripomenie, že tak, ako básnik dokázal vyjadriť lásku k dieťaťu, tak by sme aj my všetci mali vedieť prejaviť lásku k svojim rodičom,lebo si to veľmi zaslúžia.

Domáca úloha (dobrovoľná):

Žiak si vyberie tú úlohu, ktorá sa mu najviac páči.
1. Vymysli báseň o láske k rodičom.
2. Vyber si jeden zo štyroch citátov a analyzuj ho.
A. Milovať znamená mať čas. (J. Janvrinová)
B. Je chybou, ak v živote konáte namiesto svojich detí. Potom nedokážu žiť pre
iného, ale ani pre seba. (J. Janvrinová)
C. Čím máme viac lásky, tým sa ľahšie pretĺkame svetom. (I. Kant)
D. Keď vyrážame do života, netreba mať veľa batožiny, stačí milovať. (M. Quoist)
3. Urob prezentáciu v MS PowerPoint o Jánovi Smrekovi.
4. Nájdi na internete alebo v knihe citátov výroky o láske a priprav si ich rozbor pre spolužiakov.
5. Vymysli metafory a personifikácie, ktoré budú zamerané na vystihnutie pojmu láska.
VARIANT: Ak tieto úlohy nechceme dať na domácu úlohu, pripravíme ich na kartičky pre skupiny na ďalšiu vyučovaciu hodinu.

Otázky na sebahodnotenie:
Ako si sa dnes cítil(a)?
Čo ťa najviac zaujalo?
Čo sa ti nepáčilo?
Bol(a) si aktívny(a)? Prečo?
Nudil(a) si sa? Prečo?
Myslíš, že zmeníš v niečom svoje správanie k rodičom? Ak áno, v čom?