PREFÍKANÉ VRANY – RUDO MORIC (návrh vyučovacej hodiny)

Návrh vyučovacej hodiny, pracovný list, metóda E-U-R

Ročník: šiesty
Tematický celok : Komunikácia
Téma: Čítanie umeleckého textu (poézia), práca s textom
Časová dotácia: 2 hodiny
Špecifické ciele:
KOGNITÍVNE: žiak bude vedieť
1. bez pomoci učiteľa definovať prózu
2. bez pomoci učiteľa vysvetliť frazeologizmy
3. bez pomoci učiteľa napísať statický opis zvieraťa
4. bez pomoci učiteľa vyhľadať synonymá k podstatným menám v texte a určiť ich gramatické kategórie
5. s pomocou učiteľa vysvetliť rozdiel medzi umeleckou a vecnou literatúrou
PSYCHOMOTORICKÉ
1. samostatne vyhľadávať údaje na internete
2. samostatne urobiť prezentáciu v MS PowerPointe
3. s pomocou učiteľa vyhľadávať a porovnávať údaje v encyklopédiách a odborných publikáciách
AFEKTÍVNE:
1. žiak si bude vážiť krásu a dary prírody
2. žiak si bude uvedomovať, že je potrebné prírodu ochraňovať
3. žiak si bude uvedomovať výskyt ekologických problémov a svojím konaním sa bude snažiť pomáhať prírode
Medzipredmetové vzťahy: ekologická výchova, informatická výchova, geografia, prírodopis, etická výchova
Pomôcky: interaktívna tabuľa, internet, PC, pracovné listy, encyklopédie, odborné knihy o prírode,
Literárna výchova pre 6. ročník ( D. Petríková 2010), R.Moric Z poľovníckej kapsy

METODICKÝ POSTUP
1. Úvodná časť
Evokácia:
V úvode sa spýtame žiakov, čo pre nich znamená dobrodružstvo. Niektorí povedia svoj názor. Potom im napíšeme na tabuľu slová – vrana, rybník, kamene. Za 5 minút si napíšu do zošita osnovu príbehu, v ktorom by sa mohli použiť spomínané slová. Niektorí žiaci svoju osnovu prečítajú. Potom učiteľ povie, že pre Ruda Morica dobrodružstvo predstavovalo pozorovanie prírody a že jednu z príhod, ktorá je súčasťou knihy z Poľovníckej kapsy, si dnes prečítame. (celkový čas 10 minút)
2. Hlavná časť
Uvedomenie významu:

Žiaci počas hlasného čítania porovnajú svoje návrhy na príbeh s príbehom Ruda Morica. Pri čítaní využijeme čítanie textu po častiach a tabuľku predpovedí.
Čo myslíte, že sa stane? Čo sa naozaj stalo? Aký máte dôkaz?

Najprv rozdáme žiakom tabuľku predpovedí. Pred začatím čítania si napíšu prvú predpoveď, čo sa asi stalo. Žiaci potom čítajú dovtedy, kým ich učiteľ nezastaví. Zapíšu si, čo sa naozaj stalo, porovnajú svoju predpoveď s prečítaným textom, vypíšu vetu, ktorá je dôkazom ich zistenia. Túto aktivitu zopakujú ešte dvakrát. Druhá predpoveď nasleduje po vete: „Viete, nemám rád vrany, lebo vykrádajú hniezda lesných speváčikov, no predsa som ich musel raz obdivovať…“ (str.111) Tretia predpoveď nasleduje po vete: „Bol som zvedavý, ako sa to skončí.“(str.111) Pri každom zastavení žiaci čítajú svoje názory, porovnávajú si ich navzájom a tiež s textom v učebnici. Takýto spôsob čítania drží žiakov v napätí, motivuje a aktivuje ich. (15 minút) V ďalšej časti hodiny rozdáme žiakom pracovný list zameraný na čítanie s porozumením. Žiaci pracujú individuálne (10 minút). Pomocou tohto pracovného listu ešte viac preniknú do textu, budú musieť vysvetliť frazeologizmy, niektoré slová, zopakujú si prídavné mená, ktoré sa približne v tomto čase preberajú na hodinách slovenského jazyka. Keď žiaci vypracujú otázky, učiteľ na interaktívnej tabuli zobrazí ten istý pracovný list, ktorý majú žiaci pred sebou, ale pripravený v MS PowerPointe. Žiaci do pracovného listu zaznačia správne odpovede ( každú odpoveď označí iný žiak, tak sa ich viac vystrieda pri interaktívnej tabuli). Takto si celá trieda opraví svoje pracovné listy. (10 minút)
PREFÍKANÉ VRANY – RUDO MORIC (pracovný list)
1. Vysvetli spojenie od samého rána som ujovi objedal uši:
A Vravel som mu veci, ktoré ho nudili.
B Nevedel som sa dočkať, kedy začne pracovať.
C Pripomínal som mu stále, aby prestal rozprávať.
D Pripomínal som mu stále, kedy už začne rozprávať.

2. Škebľa je:
A ryba
B had
C korýtko rybničné (mušľa, lastúra)
D druh vrany

3. Vysvetli spojenie toho dňa mali škeble po chlebe:
A Nikto ich nechcel nakŕmiť chlebom.
B Hrozilo im nebezpečenstvo.
C Mali dostať menej jedla.
D Ujo Bohdan prikázal, že ich majú všetky vyloviť.

4. Ujo Bohdan poľoval na:

A vrany
B kačice
C husi
D bažanty

5. Ktorý slohový postup je použitý v ukážke?

A výkladový
B informačný
C opisný
D rozprávací

6. Ale vrany len tvrdohlavo stoja nad škebľou, akoby sa radili, čo s tým čudom.
V ktorej z možností je správne určené vyznačené slovo vo vete?

A prídavné meno
B príslovka
C podstatné meno
D sloveso

7. Ktoré slová treba doplniť na chýbajúce miesto vo vete? Nuž raz som tiež čakal pri ________
rybníku na týchto ______________ vtákov.

A plnom, vodných
B prázdnom, vodných
C práznom, vodných
D prázdnom, vodních

2. VYUČOVACIA HODINA
3. Záverečná časť
Reflexia:
V tejto časti so žiakmi diskutujeme o prečítanom texte. Diskusiu môžeme rozvinúť napríklad prostredníctvom týchto otázok (využívame Bloomovu taxonómiu, z otázok si vyberieme len tie, ktoré sú vhodné pre triedu, v ktorej učíme):
1. Aký nový nadpis by ste navrhli pre ukážku?
2. Aký iný záver by ste navrhli?
3. Čo sa vám na úryvku páčilo a čo nie?
4. Aké knihy z prírodného prostredia ste čítali? Porovnajte ich s knihou Z poľovníckej kapsy.
5. V akých zdrojoch je podrobne vysvetlený význam chovu rýb, život vtáctva, rýb? Ako voláme takúto literatúru? (Učiteľ má pripravené vhodné encyklopédie, odborné publikácie, ktoré slúžia na porovnanie s beletriou Z poľovníckej kapsy)
6. Dozvedeli ste sa niečo nové z ukážky? Ak áno, čo to je?
7. Navrhnite, ako by sa mal človek starať o rybníky?

(diskusia prebieha približne 15 minút)
V ďalšej časti hodiny rozdáme žiakom pracovný list zameraný na prácu s IKT. Prostredníctvom tohto pracovného listu si žiaci upevnia kompetencie súvisiace s vyhľadávaním informácií na internete, tiež čítanie s porozumením, zopakujú si opisný slohový postup, synonymá, gramatické kategórie podstatných mien a podobne. (20 minút) Záver hodiny venujeme kontrole jednotlivých odpovedí. Nezabudneme na sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie žiakov.
Domáca úloha
Žiaci si môžu vybrať z viacerých možností.
1. Urobte prezentáciu v MS PowerPointe o Rudovi Moricovi.
2. Pracujte s encyklopédiou a pripravte si referát o korýtku rybničnom.
3. Aký majú vzťah k prírode občania našej obce? Uveďte vhodné konkrétne príklady a napíšte krátke zamyslenie na túto tému.
4. Urobte fotografie pekných prírodných krás v našej obci. Predstavte si, že prostredníctvom fotiek máte spropagovať našu dedinu pred turistami. Pripravte si krátke rozprávanie alebo reklamu.

Všetky pracovné listy a prezentácia o Rudovi Moricovi sa nachádza na www.slovenskyjazyk.com .

RUDO MORIC PREFÍKANÉ VRANY

1. Pracuj s webovou stránkou www.osobnosti.sk Zisti, v ktorom roku bola vydaná kniha z Poľovníckej kapsy?______________________________________

2. Napíš názvy 3 detských časopisov, do ktorých autor prispieval.
_____________________________________________________________________

3. Ktoré dve témy autor najradšej zobrazoval vo svojej tvorbe?
_____________________________________________________________________

4. Do ktorých jazykov boli preložené knihy R. Morica?
_____________________________________________________________________

5. V akej vojne autor bojoval?_____________________________________________

6. Napíš názov prvej a poslednej knihy, ktorú napísal.
_____________________________________________________________________

7. V ktorom storočí autor napísal svoje knihy?

A. 19. storočie B. 20. storočie C. 21. storočie

8. V ktorej oblasti Slovenska sa autor narodil? Oblasť vyznač na mape .
A . ORAVA B. LIPTOV C. TURIEC D. GEMER

9.Pracuj s webovou stránkou http://webslovnik.zoznam.sk/synonymicky-slovnik/ Nájdi k podstatným menám synonymá a urč gram. kategórie.
Podstatné meno synonymum rod číslo pád vzor
chvíľa
so stopou
v bahne

10. Nájdi si na internete obrázok a informácie o vrane čiernej a opíš ju.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________