SLOVESÁ

Ročník: siedmy
Tematický celok : Tvarová/morfologická rovina
Téma: Slovesá (gramatické kategórie – osoba, číslo, čas, spôsob)
Časová dotácia: 1 hodina ( resp. 2 hodiny)


Cieľ:
Poznávací:
– žiak vie nájsť v texte slovesá,
– žiak vie určiť gramatické kategórie slovies – osobu, číslo, čas, spôsob,
– vie odlíšiť plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá,
– žiak vie využívať slovesá pri tvorbe vlastného textu,
– pozná znaky lyrickej poézie,
– pozná a vie charakterizovať nepriame pomenovania – metaforu, epiteton, personifikáciu.
Komunikačný:
– žiak pozná podstatu aktívneho počúvania,
– rozvíja svoje verbálne písomné zručnosti,
– aplikuje zručnosť kooperácie,
– žiak dokáže prezentovať vlastný text.
Komunikačné zručnosti:
– žiak vie napísať kratší umelecký útvar,
– dokáže hodnotiť texty,
– je schopný získať informácie z viacerých zdrojov ( práca so slovníkmi, resp internetom),
– dokáže verejne vystupovať a prezentovať sa,
– pri ústnom prejave primerane uplatňuje paralingvistické javy.
Medzipredmetové vzťahy: občianska výchova, etická výchova, náboženská výchova
Pomôcky: Slovenský jazyk pre 7. ročník ( Krajčovičová, Kesselová 2010), kartičky s úlohami, knihy Milana Rúfusa, pracovný list, Pravidlá slovenského pravopisu, Malý synonymický slovník, internet.

Milan Rúfus

Báseň a modlitba

Čo sa ty v básni dozvedáš:
Keď plače oblak, to je dážď.
Keď nebo plače, je to rosa.
Keď plače lúka, je v tom kosa.

Keď plače strom, je priskyrica.
Keď ty plačeš – dve tvoje líca
sa rozprávajú o duši.
Modlitbička to osuší.
A ako božie slniečko
zatlačí slzu pod viečko.
Báseň a modlitba sú sestry.
Pozvi ich k sebe, stôl im prestri.
METODICKÝ POSTUP

1. Úvodná časť

Evokácia

Žiaci si v úvode prečítajú báseň od Milana Rúfusa Báseň a modlitba. Po prečítaní odpovedajú na otázky učiteľa.

Aký máte pocit po prečítaní básne?
Báseň je lyrická alebo epická? Prečo?
K čomu autor prirovnáva báseň?
Akú farbu (vôňu, zvuk, hudobný nástroj) by ste priradili k básni?
Nájdite v básni slovesá. Ako sa na ne pýtame?

Po úvodnom rozhovore nasleduje voľné písanie. Žiaci v priebehu 3 minút napíšu svoj názor na báseň. Pokúsia sa zistiť, prečo asi autor báseň napísal, čo chcel veršami vyjadriť, aké pocity chcel v čitateľoch navodiť a podobne. Po napísaní si žiaci vo vlastnom texte podčiarknu slovesá. Niektoré názory žiaci v triede prečítajú.

2. Hlavná časť

Uvedomenie si významu

Učiteľ sa ešte raz vráti k podčiarknutým slovesám v textoch z voľného písania.. Niektoré slovesá žiaci prečítajú. Potom so žiakmi zopakuje gramatické kategórie slovies, ktoré už poznajú z predchádzajúcich ročníkov. Neskôr sa spolu vrátia k básni od Milana Rúfusa a v ďalšej časti hodiny pracujú s textom básne v skupinách. Otázky učiteľ pripraví na kartičky.
skupina: Vypíšte z básne plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá.
skupina: Z prvej strofy básne vypíšte sloveso v 3. osobe prítomného času.
skupina: Určte gramatické kategórie slovesa OSUŠÍ. Nájdite v Malom synonymickom slovníku synonymum k slovu sušiť. Napíšte i antonymum.
Vyčasujte neplnovýznamové sloveso JE v podmieňovacom spôsobe minulého času.
Vysvetlite, prečo v slovesách pozvi a prestri píšeme i a v slovese prikry píšeme y? Môžete pracovať aj s Pravidlami slovenského pravopisu.

V ďalšej časti hodiny skupiny prezentujú svoju prácu. Spolu s učiteľom zhrnú všetky informácie o gram. kategóriách a napíšu si poznámky.

3. Záverečná časť

Reflexia

V tejto časti si žiaci samostatne prostredníctvom pracovného listu upevňujú jednak vedomosti o slovesách, ale odpovedajú i na ďalšie otázky súvisiace s predloženým textom. Takto u nich rozvíjame schopnosti súvisiace s porozumením textu, interpretáciou, motivujeme ich k tomu, aby uvažovali nad obsahom a formou textu, hodnotili ho, preciťovali situáciu, vyjadrovali svoj názor, argumentovali a podobne.

Poznámky:

Ak nestihnete urobiť pracovný list na vyučovacej hodine, môžu si ho žiaci urobiť na domácu úlohu alebo môžete pracovať s ním na ďalšej vyučovacej hodine.
Milan Rúfus
Báseň a modlitba
Čo sa ty v básni dozvedáš:
Keď plače oblak, to je dážď.
Keď nebo plače, je to rosa.
Keď plače lúka, je v tom kosa.

Keď plače strom, je priskyrica.
Keď ty plačeš – dve tvoje líca
sa rozprávajú o duši.
Modlitbička to osuší.
A ako božie slniečko
zatlačí slzu pod viečko.
Báseň a modlitba sú sestry.
Pozvi ich k sebe, stôl im prestri.

1.Vymysli iný nadpis!________________________________________________________________

2. Aký význam má podľa teba modlitba v živote človeka?____________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Kedy sa ty modlíš?_________________________________________________________________

4. Aký význam má modlitba pre autora Milana Rúfusa?_____________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Vysvetli spojenie: Keď ty plačeš – dve tvoje líca sa rozprávajú o duši. ________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
6. Ako voláme umelecký prostriedok líca sa rozprávajú o duši?_______________________________

7. V texte, ktorý si napísal(a) v úlohe číslo 5, podčiarkni všetky slovesá!

8. Z textu v úlohe číslo 5 si vyber tri slovesá a urč gramatické kategórie!_______________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
9. Modlitbička to osuší. Zakrúžkuj správne vysvetlenie veršov:
A ako božie slniečko A: Ľudské slzy dokáže vysušiť len slnko.
zatlačí slzu pod viečko. B: Modlitba má silu liečiť smútok ľudí.
C: Človek neplače, keď svieti slnko.

10. Ako si ty pomohol/pomohla niekomu, keď bol smutný? Napíš o tom 3 vety v 1. osobe singuláru minulého času. Potom vety prepíš do 3. osoby singuláru minulého času.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________