Sue Towsendová- Tajný denník 13 a ¾ -ročného Adriana Molla

Návrh vyučovacej hodiny – využitie prvkov etickej výchovy na
hodinách literárnej výchovy
Téma: Sue Towsendová- Tajný denník 13 a ¾ -ročného Adriana Molla


Cieľ: Upevniť poznatky o denníku, precítiť problémy dospievajúceho človeka a konfrontovať s vlastnými pocitmi
žiakov, rozvíjať fantáziu, samostatnosť, tvorivosť žiakov.
Metódy: Rozhovor, písanie listov, denníkov, práca s pracovným listom.
Pomôcky: Vlastné denníky žiakov, učebnica, zošity.
Prvky etiky: Hodnotenia seba, hodnotenie iných, vyjadrovanie citov, empatia.
REALIZÁCIA:
V úvode hodiny učiteľ so žiakmi zopakuje základné poznatky o prečítanom diele a základných literárnych pojmoch
súvisiacich s dielom. Niektoré žiačky mali priniesť na vyučovanie svoje vlastné denníky, ktoré si vedú. Prečítajú z nich
ostatným spolužiakom niektoré pasáže.
V ďalšej časti hodiny pracujú žiaci s úryvkom metódami, ktoré sa pouívajú aj na hodinách tvorivej dramatiky. Učiteľ
rozdelí žiakov na dve polovice. Jedna polovica si napíše do zošita formou denníkových zápiskov udalosti, ktoré prežili
predchádzajúci deň. (Hodnotenie seba a iných). Druhá polovica žiakov sa pokúsi (každý žiak samostatne) napísať
Adrianovi list a posmeliť ho pri riešení jeho problémov.(Empatia). Po 10-15 minútach sa žiaci prezentujú pred triedou.
Potom im učiteľ rozdá pracovný list, ktorý každý žiak vypracúva samostatne.
Na záver vyučovacej hodiny niektorí žiaci (dobrovoľníci) prečítajú vypracované otázky z pracovného listu.
Domáca úloha: Napíšte, akú máte vy predstavu o správnej výchove detí.
PRACOVNÝ LIST
Opíš svoj vzťah k rodičom !
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kedy si mal pocit,že ti rodičia vôbec nerozumejú?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Napíš aspoň tri zásady,ktoré charakterizujú dobré vzťahy medzi rodičmi a deťmi!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kedy a ako si ty nahneval rodičov?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Keby si im musel venovať srdiečko s ospravedlnením,ako by si sa ospravedlnil?
Čo by si na záver odkázal (a) Adriánovi?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________